Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 5/3/2020
Αρ. Πρωτ. : …./2020

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ, KINHTIKΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: “ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change”
ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2019-1-EL01-KA102-060965
ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Erasmus+: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.600 € ΓΙΑ ΔΑΠ. ΤΑΞΙΔΙΟΥ κ’ 6.462 € ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ,ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΈΝΩΣΗΣ και τις σχετικές Διατάξεις του Αστικού κώδικα,
 2. Την από 26/7/2019 υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης του σχεδίου, μεταξύ του ΙΚΥ και της ENOAKE για την Υλοποίηση του εγκριθέντος χρηματοδοτούμενου Σχεδίου κινητικότητας KA1 VET με Τίτλο: “ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change” και κωδ έργου 2019-1-EL01-KA102-060965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διατροφής για την κατάρτιση στο Logrono/Spain για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KA1, VET, σχέδιο με τίτλο “ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change”.
Το αντικείμενο της, προς ανάθεση, υπηρεσίας αφορά δέκα (10) συμμετέχοντες, που στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου κινητικότητας επαγγελματικής κατάρτισης, πρόκειται να ταξιδέψουν στο Logrono/Spain τη χρονική περίοδο 3-9/5/2020(6 νύχτες, 7 ημέρες). Συγκεκριμένα αφορά:

 1. Στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετ΄ επιστροφής για τη μετακίνηση από Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και προς τη Μαδρίτη(Απευθείας πτήση). Αναχώρηση 3/5/2020 από Αθήνα προς Μαδρίτη/ Επιστροφή 9/5/2020 από Μαδρίτη προς Αθήνα) και στην εκμίσθωση ιδιωτικού λεωφορείου από Μαδρίτη έως Λογκρόνο με επιστροφή, με μέγιστο προϋπολογισμό 3.600 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι αεροδρομίων κλπ)
 2. Στη Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (απαραίτητη η ιστοσελίδα του προσφερόμενου ξενοδοχείου) με πρωινό, σε δίκλινα, κεντρικό ή σε απόσταση το ανώτερο 10 λεπτών (6 Διανυκτερεύσεις) με τα πόδια από το κέντρο της Πόλης και στη διατροφή με 6 γεύματα ή δείπνα ανά άτομο (στο ξενοδοχείο διαμονής είτε σε εστιατόριο της πόλης) με μέγιστο προϋπολογισμό 6.462 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι ξενοδοχείου κλπ).
  Η ανάθεση εργασίας, για το ταξίδι κατάρτισης, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και ποιοτικότερη). Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.
  Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα λειτουργούντα καθ’ όλα, καλούνται να υποβάλουν την Προσφορά τους με όλα τα διακιολογητικά, εντός Προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, ήτοι από 5/3/2020- 11/3/2020 στις 14:00 μμ. (λήξη παραλαβής των προσφορών), στο e-mail της ENOAKE info@enoake.gr.
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να αποστείλουν με email, μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου, ή άλλης Επαγγελματικής οργάνωσης ή Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της προσφοράς(θα είναι σε ισχύ σε κάθε περίπτωση),
  2. Υπεύθυνη Δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι:
   • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
   • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
   • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,
 3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό). Σε περίπτωση επιλογής θα πρέπει να προσκομιστεί και φορολογική ενημερότητα για είσπραξη από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης χωρίς παρακράτηση.
  Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά. Η Προσφορά θα πρωτοκολλείται ενώ το επιλεγέν γραφείο οφείλει να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα, εντός 3 ημερών από την ειδοποίησή του.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον ΓΓ κ. Νικόλαο Ζαχαρία και από την υπεύθυνη συντονισμού του Σχεδίου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου(τηλ. 6936528389).
  Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΚΕ https://www.enoake.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΑΚΕ
Απόστολος Μούντριχας

Πληροφορίες : Νικ. Ζαχαρίας, Γ.Γ. ΕΝΟΑΚΕ
Ταχ. Δ/νση : Αταλάντη, Κτημα ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
Τηλ: 6932664333
email: nikos.zacharias@icloud.com

Previous Post

Δαπάνες Ασφάλισης Κινητικότητας Κατάρτισης

Next Post

Πρόσκληση – 1η συνάντηση προετοιμασίας Terraclima

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to top