ΟινοΚεντρικά
τα Μεγάλα Κρασιά των Βουνών


Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΈΝΩΣΗΣ και τις σχετικές Διατάξεις του Αστικού κώδικα,
 2. Το, από25/5/2017 έγγραφο της ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε., με θέμα «Αποδοχή Υλοποίησης του εγκριθέντος χρηματοδοτούμενου Σχεδίου κινητικότητας KA1 VET με Τίτλο: OENOVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism και κωδ: 2017-1-EL01-KA102-035596, ΚΑ1 , VET
 3. Την από 21/9/2017 υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης του σχεδίου, μεταξύ του ΙΚΥ και της ENOAKE .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού κατάρτισης στο BORDEAUX Γαλλίας για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KA1, VET, σχέδιο με τίτλο OENOVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism και κωδ έργου 2017-1-EL01-KA102-035596.

Το αντικείμενο της, προς ανάθεση, υπηρεσίας αφορά δέκα (10) συμμετέχοντες, που στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου κινητικότητας επαγγελματικής κατάρτισης, πρόκειται να ταξιδέψουν στο BORDEAUX Γαλλίας τη χρονική περίοδο 22-28/4/2018(6 νύχτες, 7 ημέρες). Συγκεκριμένα αφορά:

1.Στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετ΄ επιστροφής για τη μετακίνηση από  Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και προς το Bordeaux.(Απευθείας πτήση ή με ανταπόκριση). Αναχώρηση 22/4/2018 από Αθήνα προς Μπορντώ / Επιστροφή  28/4/2018 από Μπορντώ προς Αθήνα), με μέγιστο προϋπολογισμό 3.600 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι αεροδρομίων κλπ)

 1. Στη Διαμονή σε ξενοδοχείο 3ή4 αστέρων (απαραίτητη η ιστοσελίδα του προσφερόμενου ξενοδοχείου) με πρωινό, σε δίκλινα, κεντρικό ή σε απόσταση το ανώτερο 10 λεπτών (6 Διανυκτερεύσεις) από το κέντρο της Πόλης, σε μία πολιτιστική επίσκεψη με ξενάγηση, στην ημερήσια διατροφή(είτε στο ξενοδοχείο διαμονής είτε σε εστιατόριο της πόλης) με μέγιστο προϋπολογισμό 5.490 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι ξενοδοχείου κλπ).

             Η ανάθεση εργασίας, για το ταξίδι κατάρτισης, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και ποιοτικότερη). Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί,  θα υπογράψει σύμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα λειτουργούντα καθ’ όλα, να μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπηρεσία και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση, καλούνται να υποβάλουν την Προσφορά τους, εντός Προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, ήτοι από 7/12/2017- 14/12/2017 στις 14:00 μμ. (λήξη παραλαβής των προσφορών).

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να αποστείλλουν με email, μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου, ή άλλης Επαγγελματικής οργάνωσης ή Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της προσφοράς(θα είναι σε ισχύ σε κάθε περίπτωση),
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι :
  • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
  • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό). Σε περίπτωση επιλογής θα πρέπει να προσκομιστεί και φορολογική ενημερότητα για είσπραξη από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης χωρίς παρακράτηση.

Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά. Η Προσφορά θα πρωτοκολλείται ενώ το επιλεγέν γραφείο οφείλει να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα, εντός 3 ημερών από την ειδοποίησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον ΓΓ κ. Νικόλαο Ζαχαρία και  από την υπεύθυνη επικοινωνίας του  Σχεδίου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου(τηλ. 6936528389).

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΚΕ http://www.enoake.gr/

Επίσης η ΕΝ.Α.Κ.Ε. ανακοινώνει - προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ασφαλιστικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ασφάλισης για 10 συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο “ΟΕΝΟVATIVE. Networking current trends and activities in wine tourism”και ΚΩΔ: 2017-1-ΕL01-KA102-035596».

Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά δέκα (10) συμμετέχοντες, που στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος Εrasmus+, KA1, VET,  πρόκειται να ταξιδέψουν για επαγγελματική κατάρτιση στη Γαλλία(Μπορντώ) τη χρονική περίοδο 22-28/4/2018. Συγκεκριμένα αφορά:

 1. την ομαδική ασφάλιση των 10 συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια του υλοποιούμενου σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης (ασφαλιστήρια συμβόλαια για αστική ευθύνη, υγεία, ατύχημα, επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου).

με μέγιστο προϋπολογισμό  350 ευρώ συνολικά, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων.

             Η ανάθεση εργασίας, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν   εισήγησης της Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και ποιοτικότερη). Το ασφαλιστικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση με την ΕΝΟΑΚΕ.

Τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά γραφεία, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα λειτουργούντα καθ’ όλα, να μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπηρεσία και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση, καλούνται να αποστείλλουν με email  την Προσφορά τους, εντός Προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα(blog) της ΕΝΟΑΚΕ, ήτοι από 7-14/12/2017 και ώρα 14:00 μμ. (λήξη παραλαβής των προσφορών).

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της προσφοράς,
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ,με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι :
  • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
  • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής για το προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά. Η Προσφορά θα πρωτοκολλείται.

 

Η προσκόμιση όλων των παραπάνω κατ’ ελάχιστον αναγραφόμενων περιεχόμενων Φακέλου της Προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο, είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον ΓΓ κ. Νικόλαο Ζαχαρία ή από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Σχεδίου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου, στο τηλ. 6936528389.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΚΕ http://www.enoake.gr/ .

Για επιπλέον πληροφορίες :

http://enoake.gr/uplds/23_21_prosklisi_taxidia.docx

http://enoake.gr/uplds/22_prosklisi_asfal.docx

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΑΚΕ

                                 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το site βρίσκεται υπό κατασκευή.


E-mail: info@enoake.gr


Κατασκευή & Φιλοξενία Web Ideas